Volume 3, 2022

 

СТРАТЕГИИ И МЕТОДИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РАДИАЦИОННОТО ОБЛЪЧВАНЕ НА ЗДРАВНИЯ ПЕРСОНАЛ И ПАЦИЕНТИТЕ ПО ВРЕМЕ НА УРОЛОГИЧНИ ОПЕРАЦИИ

Николай Миринчев, Златка Чолакова, Златина Миринчева и Бойко Миразчийски
Pages: 57-62


ABSTRACT:Въведение: През последните 10 години се наблюдава значителен спад с 83% при отворените урологични операции и увеличение на минимално инвазивните ендоурологични процедури като екстакорпорална литотрипсия (SWL) и уретероскопия. Увеличаването на честотата на бъбречно-каменната болест(БКБ) и лечението и с ендоурологични процедури не е без рискове. Йонизиращото лъчение е не само неразделна част от съвременните ендоурологични интервенции, но също така представлява основата за диагностика, предоперативно планиране и следоперативно проследяване. Важно е уролозите да имат задълбочени познания за мерките за радиационна безопасност и да сведат до минимум йонизиращото лъчение за себе си, персонала на операционната зала и за техните пациенти.
Цел: Да се проучат, систематизират и приложат модерните стратегии и методи за намаляване на радиационното облъчване на здравния персонал и пациентите по време на урологични операции.
Задачи и методи: Проведе се задълбочено проучване в научната литература на модерните стратегии и методи за намаляване на радиационното облъчване на здравния персонал и пациентите по време на урологични операции.През периода 2018г.-2022г. в урологично отделение на УМБАЛ-Бургас се извършиха над 2000 уретерореноскопии (URS) и RIRS (ретроградна интраренална хирургия) процедури с поставяне на стентове и PN(перкутанни нефростоми),като се прилагаха стриктно модерните стратегии и методи за намаляване на радиационното облъчване. Всичките операции винаги са били съобразени :
1.С принципите на ALARA (ALARA акроним "as low as (is) reasonably achievable,"):
-минимизиране на времето;
-максимално разстояние;
-използване на защитни престилки,яки и очила.
2.Препоръките на ICRP (INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION) за намаляване излагането на радиация.
-принципът на оправдани;
-принципът на оптимизация;
-прилагането на ограничения на дозата.
Резултати: При всички клинични случаи, независимо от използваните стратегии и методи за намаляване на дозата по време на интервенциите, беше постигнат отличен терапевтичен резултат в рамките на следоперативно едногодишно проследяване на всеки пациент.
Изводи: Радиационното облъчване на екипите и пациентите в операционната зала зависи от самият оператор и вида на провежданата процедура. По време на ендоурологични и миниинвазивни интервенции, с цел намаляване излагането на радиация, е важно да се следват принципите на ALARA и препоръките на ICRP ,като се използва импулсна флуороскопия с технология за задържане на последното изображение и колимиране на лъча към областта на интерес, използване на цифрова флуороскопия и лазарен прицел, използване на технология „последно задържане на изображението“, заместване на флуороскопията с други методи за изобразяване, като ултразвук по време на PN(перкутанна нефростомия), PCNL(перкутанна нефролитолапаксия) или изцяло ултразвуково контролиран PCNL.

 

Keywords: бъбречно-каменната болест, радиационно облъчване, уретероскопия, ендоурология, ALARA

 

Download full text as PDF file

 

 

Back to the contents of the volume